Avís legal

L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor manté aquesta aplicació mòbil amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.
En conformitat a l'establert a les lleis 15/1999, 34/2002, 37/2007 s'informa del següent:
- Titularitat de l'aplicació mòbil.
- Reproducció de continguts propis
- Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions Titularitat de l’aplicació mòbil
- Nom de l'aplicació: App Sant Pere de Vilamajor
- Titular: Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
- Adreça: C/ Nou, 26 08458 | Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
- Telèfon: 938450008
- Fax: 938452059
- Correu electrònic: ajuntament@vilamajor.cat
- C.I.F.: P0823400G
- Dades registrals: Registre d'ens locals de la Generalitat de Catalunya Reproducció de continguts propis La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98 /CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes, és a dir, el dret de tots els agents potencials de mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques.
D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval. Per reutilitzar la informació, cal seguir les següents condicions:
a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
b) Citar sempre la font de la informació.
c) Esmentar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'estableixin.


No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i estan protegits per la legislació vigent aplicable. Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions.

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes. Protecció de dades Protecció de dades personals En l'aplicació mòbil institucional de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, se sol·licita als Usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el Compliment de les condicions de seguretat i CONFIDENCIALITAT que exigeix la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els Arxius de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, d'acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor garanteix la CONFIDENCIALITAT al Tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d'aquestes dades. L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestacions de servei o gestió. En cap cas és cedirà o comunicarà a TERCERS les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb els Disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment. Com encarregats de tractament, l'Ajuntament té contractats els següents proveïdors de serveis, que s'han compromès al compliment de les disposicions normatives d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació: Servei d'allotjament o hosting amb Be One MCP Apps S.L. Servei de desenvolupament de l'aplicació amb Be One MCP Apps S.L. D’acord amb la normativa de protecció de dades, l'interessat podrà exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o OPOSICIÓ, previstos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. Respecte de l'Exercici d'aquests drets:

• Dret d'accés: Saber quines dades de la persona interessada té l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

• Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada.

• Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada

• Dret d'oposició: Demanar que és deixin de tractar unes dades de la persona interessada.

• Indicacions per a l'Exercici d'aquests drets:

• Es requereix omplir el model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment o bé a través de la seu electrònica, a l’oficina d'atenció ciutadana de l'ajuntament.

• El dret d'accés només és podrà exercir un cop cada any, llevat de motivació específica.

• En cas d'exercir el dret de rectificació, cancel·lació o OPOSICIÓ, a l'efecte d'evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

• L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor denegarà, motivadament, peticions d'exercicis de drets de cancel·lació o OPOSICIÓ, en algun dels supòsits següents:

• Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.

• Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d'obligacions tributàries.

• A l'hora d'exercir aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal TENIR EN COMPTE el següent: Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l'interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores. Per aclarir possibles dubtes és es recomana indicar un telèfon o correu electrònic de contacte. En alguns casos podrà ser impossible materialment satisfer el dret d'accés. Per Exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no els gravin, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible. Protecció de dades Responsable del Tractament. El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament de SANT PERE DE VILAMAJOR, amb domicili al carrer Carrer Nou núm. 26, 08458 Sant Pere de Vilamajor.

• Telèfon: 938450008

• Fax: 938452059

• Web: https://www.vilamajor.cat/

Finalitat La Finalitat del tractament de dades corresponent a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'ajuntament i que seran accessibles al registre d'activitats de tractament. Legitimació El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, AQUEST caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que porta a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament. Conservació de dades. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. Comunicació de dades amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que porta a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament. Delegat de protecció de dades (DPD) El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant de l'acompliment de la normativa de protecció de dades a l'ajuntament, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació de l'acompliment de la normativa de protecció de dades. Pot contactar mitjançant: Correu electrònic: dpd.ajvilamajor@diba.cat Direcció: Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic - DPD ens locals Diputació de Barcelona Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona Telèfon: 93.472 65 00

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 de el del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L'article 39 de l'RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents: Informar i assessorar de les seves obligacions al responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres. Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació de personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents. Oferir l'assessorament que se li demana sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació, de conformitat amb l'article 35. Cooperar amb l'autoritat de control. Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte. Drets de les persones interessades. L'ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, per tal de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent . La persona interessada pot exercir els drets següents:

• Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.

• Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.

• Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.

• Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.

• Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.

• Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el tractament futur. Indicacions per a l'exercici d'aquests drets: Es requereix emplenar el model general de sol·licitud o instància, per mitjà de la seu electrònica https://vilamajor.eadministracio.cat, o presencialment en el registre general de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i haurà d'acreditar la identitat de la persona interessada. En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l'efecte d'evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L'ajuntament denegarà, motivadament, peticions d'exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels següents supòsits:

• Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.

• Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d'obligacions tributàries.

• La persona afectada és objecte d'actuacions inspectores.